ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು


STATISTICS

February-2022 02 Proforma I to VIII February 2022
  Statistical report-February 2022
  S.GLANCE.Monthly February 2022
January-2022 02 Proforma I to VIII January 2022
  Statistical report-January 2022
  S.GLANCE.Monthly January 2022
December-2021 Quarterly Report December 2021
  02 Proforma I to VIII December 2021
  Consumer Protection Measures December 2021
November-2021 S.GLANCE.Monthly November 2021
  02 Proforma I to VIII November 2021
Ocotber-2021 S.GLANCE.Monthly Ocotber 2021
  02 Proforma I to VIII Ocotber 2021
September-2021 Quarterly Report September 2021
  02 Proforma I to VIII September 2021
  Consumer Protection Measures September 2021
  DF-Stats-September 2021
August-2021 S.GLANCE.Monthly August 2021
  02 Proforma I to VIII August 2021
  02 Statistical Report of State & DFs August 2021
July-2021 S.GLANCE.Monthly July 2021
  02 Proforma I to VIII July 2021
  02 Statistical Report of State & DFs July 2021
June-2021 Quarterly Report June 2021
  02 Proforma I to VIII June 2021
  Consumer Protection Measures June 2021
  DF-Stats-June 2021
May-2021 S.GLANCE.Monthly May 2021
  02 Proforma I to VIII May 2021
  02 Statistical Report of State & DFs May 2021
April-2021 S.GLANCE.Monthly April 2021
  02 Proforma I to VIII April 2021
  02 Statistical Report of State & DFs April 2021
March-2021 Quarterly Report March 2021
  02 Proforma I to VIII March 2021
  Consumer Protection Measures March 2021
  DF-Stats-March 2021
February-2021 S.GLANCE.Monthly February 2021
  02 Proforma I to VIII February 2021
  02 Statistical Report of State & DFs February 2021
January-2021 S.GLANCE.Monthly January 2021
  02 Proforma I to VIII January 2021
  02 Statistical Report of State & DFs January 2021
December-2020 Quarterly Report December 2020
  02 Proforma I to VIII December 2020
  Consumer Protection Measures December 2020
  DF-Stats-December 2020
November-2020 S.GLANCE.Monthly November 2020
  02 Proforma I to VIII November 2020
  02 Statistical Report of State & DFs November 2020
October-2020 S.GLANCE.Monthly October 2020
  02 Proforma I to VIII October 2020
  02 Statistical Report of State & DFs October 2020
September-2020 Quarterly Report September 2020
  02 Proforma I to VIII September 2020
  Consumer Protection Measures September 2020
  DF-Stats-September 2020
August-2020 S.GLANCE.Monthly August 2020
  02 Proforma I to VIII August 2020
  02 Statistical Report of State & DFs August 2020
July-2020 S.GLANCE.Monthly July 2020
  02 Proforma I to VIII July 2020
  02 Statistical Report of State & DFs July 2020
June-2020 S.GLANCE.Monthly June 2020
  02 Proforma I to VIII June 2020
  02 Statistical Report of State & DFs June 2020
  DF-Stats-June 2020
May-2020 S.GLANCE.Monthly May 2020
  02 Proforma I to VIII May 2020
  02 Statistical Report of State & DFs May 2020
  DF-Stats-May 2020
April-2020 S.GLANCE.Monthly April 2020
  02 Proforma I to VIII April 2020
  02 Statistical Report of State & DFs April 2020
  DF-Stats-April 2020
March-2020 S.GLANCE.Monthly March 2020
  02 Proforma I to VIII March 2020
  02 Statistical Report of State & DFs March 2020
  DF-Stats-March 2020
  Proforma March 2020
February-2020 S.GLANCE.Monthly February 2020
  02 Proforma I to VIII February 2020
  02 Statistical Report of State & DFs February 2020
  DF-Stats- February 2020
January-2020 S.GLANCE.Monthly January 2020
  02 Proforma I to VIII January 2020
  02 Statistical Report of State & DFs January 2020
  DF-Stats-January 2020
December-2019 S.GLANCE.Monthly December 2019
  02 Proforma I to VIII December 2019
  02 Statistical Report of State & DFs December 2019
  DF-Stats- December 2019
Quarterly Stats 2019 S.GLANCE.Monthly December 2019
  Perfama December 2019
November-2019 S.GLANCE.Monthly November 2019
  02 Proforma I to VIII November 2019
  02 Statistical Report of State & DFs November 2019
  DF-Stats- November 2019
October-2019 S.GLANCE.Monthly October 2019
  02 Proforma I to VIII October 2019
  02 Statistical Report of State & DFs October 2019
  DF-Stats-October 2019
September-2019 S.GLANCE.Monthly September 2019
  02 Proforma I to VIII September 2019
  02 Statistical Report of State & DFs September 2019
  DF-Stats- September 2019
Quarterly Stats 2019 S.GLANCE.Monthly September 2019
  Perfama September 2019
August-2019 S.GLANCE.Monthly August 2019
  02 Proforma I to VIII August 2019
  02 Statistical Report of State & DFs August 2019
  DF-Stats-August 2019
July-2019 S.GLANCE.Monthly July 2019
  02 Proforma I to VIII July 2019
  02 Statistical Report of State & DFs July 2019
  DF-Stats-July 2019
June-2019 S.GLANCE.Monthly June 2019
  02 Proforma I to VIII June 2019
  02 Statistical Report of State & DFs June 2019
  DF-Stats-June 2019
Quarterly Stats 2019 S.GLANCE.Monthly June 2019
  Perfama June 2019
May-2019 S.GLANCE.Monthly May 2019
  02 Proforma I to VIII May 2019
  02 Statistical Report of State & DFs May 2019
  DF-Stats-May 2019
April-2019 S.GLANCE.Monthly April 2019
  02 Proforma I to VIII April 2019
  02 Statistical Report of State & DFs April 2019
  DF-Stats-April 2019
March-2019 S.GLANCE.Monthly March 2019
  02 Proforma I to VIII March 2019
  02 Statistical Report of State & DFs March 2019
  DF-Stats-March 2019
Quarterly Stats 2019 S.GLANCE.Monthly March 2019
  Perfama March 2019
February-2019 S.GLANCE.Monthly February 2019
  02 Proforma I to VIII February 2019
  02 Statistical Report of State & DFs February 2019
  DF-Stats-February 2019
January-2019 S.GLANCE.Monthly January 2019
  02 Proforma I to VIII January 2019
  02 Statistical Report of State & DFs January 2019
  DF-Stats-January 2019
December-2018 S.GLANCE.Monthly December 2018
  02 Proforma I to VIII December 2018
  02 Statistical Report of State & DFs December 2018
  DF-Stats- December 2018
Quarterly Stats 2018 S.GLANCE.Monthly December 2018
  Perfama December 2018
November-2018 S.GLANCE.Monthly November 2018
  02 Proforma I to VIII November 2018
  02 Statistical Report of State & DFs November 2018
  DF-Stats- November 2018
October-2018 S.GLANCE.Monthly October 2018
  02 Proforma I to VIII October 2018
  02 Statistical Report of State & DFs October 2018
  DF-Stats-October 2018
September-2018 S.GLANCE.Monthly September 2018
  02 Proforma I to VIII September 2018
  02 Statistical Report of State & DFs September 2018
  DF-Stats- September 2018
Quarterly Stats 2018 S.GLANCE.Monthly September 2018
  Perfama September 2018
August-2018 S.GLANCE.Monthly August 2018
  02 Proforma I to VIII August 2018
  02 Statistical Report of State & DFs August 2018
  DF-Stats-August 2018
July-2018 S.GLANCE.Monthly July 2018
  02 Proforma I to VIII July 2018
  02 Statistical Report of State & DFs July 2018
  DF-Stats-July 2018
June-2018 S.GLANCE.Monthly June 2018
  02 Proforma I to VIII June 2018
  02 Statistical Report of State & DFs June 2018
  DF-Stats-June 2018
Quarterly Stats 2018 S.GLANCE.Monthly June 2018
  Vacancy position June 2018
May-2018 S.GLANCE.Monthly May 2018
  02 Proforma I to VIII May 2018
  02 Statistical Report of State & DFs May 2018
  DF-Stats-May 2018
April-2018 S.GLANCE.Monthly April 2018
  02 Proforma I to VIII April 2018
  02 Statistical Report of State & DFs April 2018
  DF-Stats-April 2018
March-2018 S.GLANCE.Monthly March 2018
  02 Proforma I to VIII March 2018
  02 Statistical Report of State & DFs March 2018
  DF-Stats-March 2018
February-2018 S.GLANCE.Monthly February 2018
  02 Proforma I to VIII February 2018
  02 Statistical Report of State & DFs February 2018
  DF-Stats-February 2018
January-2018 S.GLANCE.Monthly January 2018
  02 Proforma I to VIII January 2018
  02 Statistical Report of State & DFs January 2018
  DF-Stats-January 2018
December-2017 S.GLANCE.Monthly December 2017
  02 Proforma I to VIII December 2017
  02 Statistical Report of State & DFs December 2017
  DF-Stats-December 2017
November-2017 S.GLANCE.Monthly November 2017
  02 Proforma I to VIII November 2017
  02 Statistical Report of State & DFs November 2017
  DF-Stats-November 2017
October-2017 S.GLANCE.Monthly October 2017
  02 Proforma I to VIII October 2017
  02 Statistical Report of State & DFs October 2017
  DF-Stats-October 2017
September-2017 S.GLANCE.Monthly September 2017
  02 Proforma I to VIII September 2017
  02 Statistical Report of State & DFs September 2017
  DDF-Stats-September 2017
August-2017 S.GLANCE.Monthly August 2017
  02 Proforma I to VIII August 2017
  02 Statistical Report of State & DFs August 2017
  DF-Stats-August 2017
july-2017 S.GLANCE.Monthly July 2017
  02 Proforma I to VIII July 2017
  02 Statistical Report of State & DFs July 2017
  DF-Stats-July 2017
june-2017 State Glance.june- 2017
  02 Proforma I to VIII June 2017
  Stats Report of District forums and State commission
  DF-Stats-June 2017
May-2017 State Glance.May- 2017
  Performa 1 to VIII May-2017
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on May-2017
April-2017 State Glance.April- 2017
  Performa 1 to VIII April-2017
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on April-2017
March-2017 State Glance.March- 2017
  Performa 1 to VIII March-2017
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on March-2017
February-2017 State Glance.February- 2017
  Performa 1 to VIII February-2017
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on February-2017
January-2017 State Glance.January- 2017
  Performa 1 to VIII January-2017
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on January-2017
December-2016 State Glance.December- 2016
  Performa 1 to VIII December-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on December-2016
November-2016 State Glance.November- 2016
  Performa 1 to VIII November-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on November-2016
October-2016 State Glance.October- 2016
  Performa 1 to VIII October-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on October-2016
September-2016 State Glance.September- 2016
  Performa 1 to VIII September-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on September-2016
August-2016 State Glance.August- 2016
  Performa 1 to VIII August-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on August-2016
July-2016 State Glance.July- 2016
  Performa 1 to VIII July-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on July-2016
June-2016 State Glance.June- 2016
  Performa 1 to VIII June-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on June-2016
May-2016 State Glance.May- 2016
  Performa 1 to VIII May-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on May-2016
April-2016 State Glance.April- 2016
  Performa 1 to VIII April-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on April-2016
March-2016 State Glance.March- 2016
  Performa 1 to VIII March-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on March-2016
February-2016 State Glance.February- 2016
  Performa 1 to VIII February-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on February-2016
January-2016 State Glance.January- 2016
  Performa 1 to VIII January-2016
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on January-2016
Dec-2015 State Glance.December- 2015
  Performa 1 to VIII December-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on December-2015
Nov-2015 State Glance.November- 2015
  Performa 1 to VIII November-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on November-2015
October-2015 State Glance.October- 2015
  Performa 1 to VIII October-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on October-2015
Sept-2015 State Glance.September- 2015
  Performa 1 to VIII September-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on September-2015
August-2015 State Glance.August- 2015
  Performa 1 to VIII August-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on August-2015
July-2015 State Glance.July- 2015
  Performa 1 to VIII July-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on July-2015
June-2015 State Glance.June- 2015
  Performa 1 to VIII June-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on June-2015
May-2015 State Glance.May- 2015
  Performa 1 to VIII May-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on May-2015
April-2015 State Glance.April- 2015
  Performa 1 to VIII April-2015
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on April-2015
Nov-2014 State Glance.November- 2014
  Performa 1 to VIII November-2014
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on November-2014
October-2014 State Glance.October- 2014
  Performa 1 to VIII October-2014
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on October-2014
Sept-2014 State Glance.September- 2014
  Performa 1 to VIII September-2014
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on September-2014
August-2014 State Glance.August- 2014
  Performa 1 to VIII August-2014
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on August-2014
July-2014 State Glance.July- 2014
  Performa 1 to VIII July-2014
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on July-2014
June-2014 State Glance.Qly-June- 2014
  Performa 1 to VIII June-2014
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on June-2014
  Quarterly Report- June-2014
May-2014 State Glance.Revised-May 2014
  Performa 1 to VIII May-2014
  Stats Report of District forums and State commission
  Vacancy position as on may 2014
APRIL-2014 State glance April 2014
  Proforma I to VIII APRIL 14
  Stat report of state and DCF-APRIL-2014
  Vacancy Position - APRIL 14
MARCH-2014 S.GLANCE-Qly. March 14
  Proforma I to VIII March 14
  Statistical Report of State & DFs- March 14
  Vacancy Position - March 14
  Quarterly Report - March 14
Feb-14 STATE GLANCE Feb- 2014
  PROFORMA I-VIII Feb- 2014
  Statistical report of State & DF's Feb-2014
  Vacancy Position JAN- 2014
Jan-14 STATE GLANCE JAN- 2014
  PROFORMA I-VIII JAN- 2014
  Statistical report of State & DF's JAN-2014
  Vacancy Position JAN- 2014
Dec-13 STATE GLANCE DECEMBER-2013  
  PROFORMA I-VIII DECEMBER-2013
  Statistical report of State & DF's DECEMBER-2013
  Vacancy Position DECEMBER-2013
  Quarterly Report DECEMBER-2013
Nov-13 STATE GLANCE NOVEMBER- 2013
  PROFORMA I-VIII NOVEMBER-2012
  Statistical report of State & DF's NOVEMBER-2013
  Vacancy Position NOVEMBER-2013
Oct-13 STATE GLANCE OCTOBER- 2013
  PROFORMA I-VIII OCTOBER-2013
  Report-President1 OCTOBER-2013
  Vacancy Position OCTOBER- 2013
Sep-13 STATE GLANCE SEPTEMBER-2013
  PROFORMA I-VIII SEPTEMBER-2013
  Statistical report of State & DF's SEPTEMBER-2013
  Vacancy Position SEPTEMBER-2013
  Quarterly Report SEPTEMBER-2013
Aug-13 STATE GLANCE AUGUST- 2013
  PROFORMA I-VIII AUGUST- 2013
  Statistical report of State & DF's AUGUST-2013
  Vacancy Position AUGUST- 2013
July-13 STATE GLANCE JULY- 2013
  PROFORMA I-VIII JULY- 2013
  Statistical report of State & DF's JULY-2013
  Vacancy Position JULY- 2013
June-13 STATE GLANCE JUNE- 2013
  PROFORMA I-VIII JUNE- 2013
  Statistical report of State & DF's JUNE-2012
  Vacancy Position JUNE- 2013
  Quarterly Report JUNE- 2013
May-13 STATE GLANCE MAY- 2013
  PROFORMA I-VIII MAY- 2013
  Statistical report of State & DF's MAY-2013
  Vacancy Position MAY- 2013
  Annexure3.MAY- 2013
April-13 STATE GLANCE APRIL- 2013
  PROFORMA I-VIII APRIL- 2013
  Statistical report of State & DF's APRIL-2013
  Vacancy Position APRIL- 2013
Mar-13 STATE GLANCE March- 2013
  PROFORMA I-VIII March- 2013
  Statistical report of State & DF's March-2013
  Vacancy Position March- 2013
  Quarterly Report March- 2013
Feb-13 STATE GLANCE FEB- 2013
  PROFORMA I-VIII FEB- 2013
  Statistical report of State & DF's FEB-2013
  Vacancy Position FEB- 2013
Jan-13 STATE GLANCE JAN- 2013
  PROFORMA I-VIII JAN- 2013
  Statistical report of State & DF's JAN-2013
  Vacancy Position JAN- 2013
Dec-12 STATE GLANCE DECEMBER- 2012
  PROFORMA I-VIII DECEMBER-2012
  Statistical report of State & DF's DECEMBER-2012
  Vacancy Position DECEMBER- 2012
  Quarterly Report DECEMBER- 2012
Nov-12 STATE GLANCE NOVEMBER- 2012
  PROFORMA I-VIII NOVEMBER-2012
  Statistical report of State & DF's NOVEMBER-2012
  Vacancy Position NOVEMBER- 2012
Oct-12 STATE GLANCE OCTOBER- 2012
  PROFORMA I-VIII OCTOBER-2012
  Statistical report of State & DF's OCTOBER-2012
  Vacancy Position OCTOBER- 2012
Sep-12 STATE GLANCE SEPTEMBER- 2012
  PROFORMA I-VIII SEPTEMBER-2012
  Statistical report of State & DF's SEPTEMBER-2012
  Vacancy Position SEPTEMBER- 2012
  Quarterly Report SEPTEMBER- 2012
Aug-12 STATE GLANCE AUGUST- 2012
  PROFORMA I-VIII AUGUST-2012
  Statistical report of State & DF's AUGUST-2012
  Vacancy Position AUGUST- 2012
July-12 STATE GLANCE JULY- 2012
  PROFORMA I-VIII JULY- 2012
  Statistical report of State & DF's JULY-2012
  Vacancy Position JULY- 2012
June-12 STATE GLANCE JUNE- 2012
  PROFORMA I-VIII JUNE- 2012
  Statistical report of State & DF's JUNE-2012
  Vacancy Position JUNE- 2012
  Quarterly Report JUNE- 2012
May-12 STATE GLANCE MAY- 2012
  PROFORMA I-VIII MAY- 2012
  Statistical report of State & DF's MAY-2012
  Vacancy Position MAY- 2012
April-12 STATE GLANCE APRIL- 2012
  PROFORMA I-VIII APRIL- 2012
  Statistical report of State & DF's APRIL-2012
  Vacancy Position APRIL- 2012
Mar-12 STATE GLANCE March- 2012
  PROFORMA I-VIII March- 2012
  Statistical report of State & DF's March-2012
  Vacancy Position March- 2012
  Quarterly Report March- 2012
Feb-12 STATE GLANCE FEB- 2012
  PROFORMA I-VIII FEB-2012
  Statistical report of State & DF's FEB-2012
  Vacancy Position FEB- 2012
Jan-12 STATE GLANCE JAN- 2012
  PROFORMA I-VIII JAN-2012
  Statistical report of State & DF's JAN-2012
  Vacancy Position JAN- 2012
-2011- STATE GLANCE DEC- 2011
  PROFORMA I-VIII DEC-2011
  Statistical report of State & DF's DEC-2011
  Vacancy Position DEC-2011
  Quarterly Report DEC- 2011
  STATE GLANCE NOV- 2011
  PROFORMA I-VIII NOV-2011
  Statistical report of State & DF's NOV-2011
  Vacancy Position NOV-2011
  STATE GLANCE OCT- 2011
  PROFORMA I-VIII OCT-2011
  Statistical report of State & DF's OCT-2011
  Vacancy Position OCT-2011
  STATE GLANCE SEPT- 2011
  PROFORMA I-VIII SEPT-2011
  Statistical report of State & DF's SEPT-2011
  Vacancy Position SEPT-2011
  Quarterly Report SEPT- 2011
  STATE GLANCE AUGUST- 2011
  PROFORMA I-VIII AUGUST-2011
  Statistical report of State & DF's AUGUST-2011
  Vacancy Position AUGUST-2011
  STATE GLANCE JULY- 2011
  PROFORMA I-VIII JULY-2011
  Statistical report of State & DF's JULY-2011
  Vacancy Position JULY- 2011
  STATE GLANCE JUNE- 2011
  PROFORMA I-VIII JUNE-2011
  Statistical report of State & DF's JUNE-2011
  Vacancy Position JUNE-2011
  Quarterly Report JUNE- 2011
  STATE GLANCE MAY- 2011
  PROFORMA I-VIII MAY-2011
  Statistical report of State & DF's MAY-2011
  Vacancy Position MAY-2011
  STATE GLANCE APRIL- 2011
  PROFORMA I-VIII APRIL-2011
  Statistical report of State & DF's APRIL-2011
  Vacancy Position APRIL-2011
  STATE GLANCE MARCH- 2011
  PROFORMA I-VIII MARCH-2011
  Statistical report of State & DF's MARCH-2011
  Vacancy Position MARCH-2011
  Quarterly Report MARCH- 2011
  STATE GLANCE FEB- 2011
  PROFORMA I-VIII FEB- 2011
  Statistical report of State & DF's FEB-2011
  Vacancy Position FEB- 2011
  STATE GLANCE JAN- 2011
  PROFORMA I-VIII JAN- 2011
  Statistical report of State & DF's JAN-2011
  Vacancy Position JAN-2011
  STATE GLANCE DEC-2010
  DF STATISTICS OF DEC-2010 -1/1         DF STATISTICS OF DEC-2010 -1/2
  PROFORMA DEC 2010
  EP DEC 2010
  Vacancy Position in DEC 2010
  STATE GLANCE JULY-2009
  DF STATISTICS OF JULY-2009
  PROFORMA JULY 2009
  EP JULY 2009
  STATE GLANCE JUNE-2009
  DF STATISTICS OF JUNE-2009
  PROFORMA JUNE 2009
  EP JUNE 2009
  STATE GLANCE MAY-2009
  DF STATISTICS OF MAY-2009
  PROFORMA MAY 2009
  EP MAY 2009
  STATE GLANCE JAN-2009
  DF STATISTICS OF JAN-2009
  PROFORMA JAN 2009
  EP JAN 2009
  STATE GLANCE DEC-2008
  DF STATISTICS OF DEC-2008
  PROFORMA DEC 2008
  REPORT OF DF DEC 2008
  STATE GLANCE NOV-2008
  DF STATISTICS OF NOV-2008
  PROFORMA NOV 2008
  REPORT OF DF NOV 2008
  STATE GLANCE OCT-2008
  PROFORMA OCT 2008
  REPORT OF DF OCT 2008
  STATE GLANCE SEP-2008
  DF STATISTICS OF SEP-2008
  PROFORMA SEP 2008
  REPORT OF DF SEP 2008
  STATE GLANCE AUG-2008
  DF STATISTICS OF AUG-2008
  PROFORMA AUG 2008
  REPORT OF DF AUG 2008
  STATE GLANCE JULY-2008
  DF STATISTICS OF JULY-2008
  PROFORMA JULY 2008
  REPORT OF DF JULY 2008
  STATE GLANCE JUNE-2008
  DF STATISTICS OF JUNE-2008
  PROFORMA JUNE 2008
  EP JUNE 2008
  STATE GLANCE MAY-2008
  DF STATISTICS OF MAY-2008
  PROFORMA MAY 2008
  EP MAY 2008
  STATE GLANCE APRIL-2008
  DF STATISTICS OF APRIL-2008
  PROFORMA APRIL 2008
  EP APRIL 2008
  STATE GLANCE MAR-2008
  DF STATISTICS OF MAR-2008
  PROFORMA MAR 2008
  EP MAR 2008
  STATE GLANCE FEB-2008
  DF STATISTICS OF FEB-2008
  PROFORMA FEB 2008
  EP FEB 2008
  STATE GLANCE JAN-2008
  DF STATISTICS OF JAN-2008
  PROFORMA JAN 2008
  EP JAN 2008

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-04-2022 11:38 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080